Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Lời giới thiệu

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam là hệ thống thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản pháp luật quy định về thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân và tổ chức được thiết lập trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính hoặc thủ tục giải quyết công việc của tỉnh, ngành và địa phương. Mục tiêu chính của cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một địa điểm duy nhất để người sử dụng có thể tìm kiếm các thủ tục hành chính quan tâm. Cơ sở dữ liệu sẽ tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về các quy định, tăng tính minh bạch của hệ thống thể chế và thiết lập một cơ sở lịch sử về hệ thống thủ tục hành chính.

Trang csdl này sẽ tiếp tục được hoàn thiện trong thời gian tới, sở TNMT tỉnh Quảng Nam mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ mọi cá nhân và tổ chức. 

Xử lý đơn thư khiếu nại, tranh chấp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường PDF. In Email
Thanh tra

Cách thực hiện

Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Đơn thư khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân gửi đến Sở thông qua:

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư của Sở;

- Chuyển qua đường bưu điện;

- Đơn của công dân do UBND Tỉnh chuyển đến Sở yêu cầu tổ chức thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND Tỉnh giải quyết.

+ Bước 2: Xem xét chỉ đạo:

Lãnh đạo Sở sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, tranh chấp của công dân gửi đến hoặc đơn do UBND Tỉnh giao, có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý: Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh hoặc của Giám đốc Sở, giao Thanh tra Sở tiến hành thụ lý theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các đơn thư không thuộc thẩm quyền của Sở, giao Thanh tra Sở xử lý: Chuyển, trả, hướng dẫn, lưu... Thanh tra Sở có trách nhiệm lập Phiếu hướng dẫn (theo mẫu số 36 ban hành kèm theo Quyết định số: 1131/2008/QĐ-TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ v/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) hướng dẫn tổ chức cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

+ Bước 3: Phân công thụ lý

- Lãnh đạo Thanh tra Sở nghiên cứu hồ sơ và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ (phân công trực tiếp vào đơn thư khiếu nại, do UBND Tỉnh chuyển đến) hoặc đề xuất Lãnh đạo Sở có văn bản phân công cán bộ thụ lý vụ việc.

- Cán bộ được phân công cập nhật hồ sơ vào Sổ theo dõi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tranh chấp.

- Sau khi xác định các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyên viên được phân công cập nhật vào Bảng theo dõi thụ lý đơn đối với thẩm quyền UBND tỉnh.

+ Bước 4: Thẩm tra hồ sơ

- Cán bộ thụ lý đơn tiến hành tổ chức thẩm tra, xác minh vụ việc (thu thập hồ sơ, làm việc với đương sự, với địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan); cụ thể:

- Yêu cầu người người khiếu nại cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng về nội dung khiếu nại,

- Yêu cầu người bị khiếu nại giải trình bằng văn bản về những nội dung bị khiếu nại.

- Yêu cầu người giải quyết khiếu nại lần đầu, cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu và những bằng chứng liên quan đến nội dung khiếu nại;

- Đề xuất Lãnh đạo Sở tổ chức đối thoại người bị khiếu nại, người khiếu nại khi cần thiết; Xác minh tại chỗ, cụ thể:

- Xác minh về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng, hồ sơ địa chính, quá trình giải quyết của chính quyền địa phương, việc tham mưu giải quyết của các Phòng, ban chức năng của cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan, xem xét hiện trạng sử dụng đất...

- Kết quả làm việc được lập thành biên bản.

+ Bước 5: Báo cáo kết luận đề xuất

- Sau khi thẩm tra, xác minh xong, cán bộ thụ lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm tra, xác minh trình Lãnh đạo Thanh tra Sở soát xét. Sau khi được Lãnh đạo Thanh tra Sở tham gia chỉnh sửa, hoàn thiện, cán bộ thụ lý trình báo cáo cho Giám đốc Sở.

- Giám đốc Sở xem xét Báo cáo thẩm tra, xác minh của Thanh tra Sở:

- Khi báo cáo đảm bảo yêu cầu thì thống nhất nội dung báo cáo.

- Khi báo cáo không đảm bảo yêu cầu thì yêu cầu cán bộ thụ lý hồ sơ thẩm tra, xác minh lại (đối với Hồ sơ khiếu nại).

+ Bước 6:

- Báo cáo UBND tỉnh và UBND Tỉnh trả lời đương sự.

- Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, sau khi Giám đốc Sở thống nhất nội dung báo cáo đề xuất của cán bộ được phân công thụ lý, Giám đốc Sở ký vào báo cáo trình UBND Tỉnh kết quả thẩm tra, xác minh, kết luận và đề xuất giải quyết.

- Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận kết quả giải quyết và giao kết quả giải quyết cho đương sự.

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Văn thư có trách nhiệm chuyển văn bản trả lời của Giám đốc Sở cho đương sự.

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét báo cáo của Giám đốc Sở, nếu đảm bảo yêu cầu thì có văn bản trả lời cho đương sự, nếu không đảm bảo yêu cầu giao Sở thẩm tra, xác minh lại.

- Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định giải quyết đơn khiếu nại, của công dân đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Thanh Tra Sở lưu quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND Tỉnh gửi cho Sở.

 

Cách thức thực hiện:

Đơn thư khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân gửi đến Sở thông qua:

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư của Sở;

- Chuyển qua đường bưu điện;

- Đơn của công dân do UBND Tỉnh chuyển đến Sở yêu cầu tổ chức thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND Tỉnh giải quyết.

Thông tin

Thời hạn giải quyết :

- Thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, đối với vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày.

- Đối với những vụ việc thuộc vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết không quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra tỉnh, phòng tiếp dân UBND Tỉnh.

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính về giải quyết khiếu nại của công dân.

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Mẫu văn bản giải quyết khiếu nại (Quyết định số: 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) (Mẫu đính kèm)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

- Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005- Luật Đất đai, Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/01/2003, có hiệu ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo;

 
<< Bắt đầu < Lùi 21 22 23 24 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 24 trong tổng số 24 trang

Đang online

Hiện có 2 khách Trực tuyến

Tìm kiếm TTHC

Bình chọn

Trang CSDL TTHC này có ích không?
 

.