Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color grey color red color blue color

Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính

Xử lý đơn tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ sáu, 26 Tháng 2 2010 08:14

Cách thực hiện

Trình tự thực hiện :

+ Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

- Đơn thư tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường của cá nhân gửi đến Sở thông qua:

- Cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư của Sở;

- Chuyển qua đường bưu điện;

- Đơn của công dân do UBND Tỉnh chuyển đến Sở yêu cầu tổ chức thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND Tỉnh giải quyết.

+ Bước 2: Xem xét chỉ đạo:

- Lãnh đạo Sở sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo của công dân gửi đến hoặc đơn do UBND Tỉnh giao, có ý kiến chỉ đạo Thanh tra Sở xử lý:

+ Đối với những đơn thư thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh hoặc của Giám đốc Sở, giao Thanh tra Sở tiến hành thụ lý theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Đối với các đơn thư không thuộc thẩm quyền của Sở, giao Thanh tra Sở xử lý: Chuyển, trả, hướng dẫn, lưu... Thanh tra Sở có trách nhiệm lập Phiếu hướng dẫn (theo mẫu số 36 ban hành kèm theo Quyết định số: 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ V/ ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) hướng dẫn tổ chức cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

+ Bước 3: Phân công thụ lý

- Lãnh đạo Thanh tra Sở nghiên cứu hồ sơ và phân công cán bộ thụ lý hồ sơ (phân công trực tiếp vào đơn thư tố cáo, do UBND Tỉnh chuyển đến) hoặc đề xuất Lãnh đạo Sở có văn bản phân công cán bộ thụ lý vụ việc.

 - Cán bộ được phân công cập nhật hồ sơ vào Sổ theo dõi tiếp nhận đơn thư tố cáo.

- Sau khi xác định các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết, chuyên viên được phân công cập nhật vào Bảng theo dõi thụ lý đơn đối với thẩm quyền UBND tỉnh.

+ Bước 4: Thẩm tra hồ sơ

- Tiến hành tổ chức thẩm tra, xác minh vụ việc theo nội dung tố cáo. Tùy theo từng nội dung tố cáo mà có cách thẩm tra, xác minh vụ việc khác nhau, cụ thể:

- Tiến hành làm việc với người tố cáo, người bị tố cáo để thu thập thông tin;

- Yêu cầu người tố cáo cung cấp bằng chứng, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo,

- Yêu cầu người bị tố cáo giải trình bằng văn bản về hành vi bị tố cáo,

- Yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo,

- Trưng cầu giám định hoặc tiến hành các biện pháp khác (nếu thấy cần thiết)...

- Kết quả làm việc được lập thành biên bản (theo mẫu số 18 và mẫu số 19 ban hành kèm theo Quyết định số: 1131/2008/QĐ - TTCP ngày 18/6/2008 của Thanh tra Chính phủ V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).

+ Bước 5: Báo cáo kết luận đề xuất

- Sau khi thẩm tra, xác minh xong, cán bộ thụ lý hồ sơ lập Báo cáo thẩm tra, xác minh trình Lãnh đạo Thanh tra Sở soát xét. Sau khi được Lãnh đạo Thanh tra Sở tham gia chỉnh sửa, hoàn thiện, cán bộ thụ lý trình báo cáo cho Giám đốc Sở.

- Giám đốc Sở xem xét Báo cáo thẩm tra, xác minh của Thanh tra Sở: Khi báo cáo đảm bảo yêu cầu thì thống nhất nội dung báo cáo.

- Đối với hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, sau khi xem xét báo cáo xác minh, kết luận nội dung tố cáo, kiến nghị biện pháp xử lý của Thanh tra Sở, Giám đốc Sở chỉ đạo Thanh tra Sở lập văn bản (công văn theo Biểu mẫu số 43 ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ – TTCP V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) kết luận về nội dung tố cáo, xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm, áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý đối với người vi phạm (nếu có).

+ Bước 6:

Báo cáo UBND tỉnh và UBND Tỉnh trả lời đương sự.

- Đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, sau khi Giám đốc Sở thống nhất nội dung báo cáo đề xuất của cán bộ được phân công thụ lý, Giám đốc Sở ký vào báo cáo trình UBND Tỉnh kết quả thẩm tra, xác minh, kết luận và đề xuất giải quyết.

- Bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận kết quả giải quyết và giao kết quả giải quyết cho đương sự.

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, Văn thư có trách nhiệm chuyển văn bản trả lời của Giám đốc Sở cho đương sự.

- Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Tỉnh, Chủ tịch UBND Tỉnh xem xét báo cáo của Giám đốc Sở, nếu đảm bảo yêu cầu thì có văn bản trả lời cho đương sự, nếu không đảm bảo yêu cầu giao Sở thẩm tra, xác minh lại.

- Chủ tịch UBND Tỉnh ban hành Quyết định giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND Tỉnh.

- Thanh Tra Sở lưu quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND Tỉnh gửi cho Sở.

 

Cách thức thực hiện:

- Đơn thư tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường của tổ chức, cá nhân gửi đến Sở thông qua:

- Cá nhân nộp trực tiếp tại bộ phận văn thư của Sở;

- Chuyển qua đường bưu điện;

- Đơn của công dân do UBND Tỉnh chuyển đến Sở yêu cầu tổ chức thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND Tỉnh giải quyết.

 

 

Thông tin

Thời hạn giải quyết :

Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, đối với vụ việc khiếu nại phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 90 ngày

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

            b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

            c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường

            d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Thanh tra tỉnh, phòng tiếp dân UBND Tỉnh hoặc các cơ quan ban ngành có liên quan

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết tố cáo

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu văn bản giải quyết tố cáo (Quyết định số: 1131/2008/QĐ - TTCP  ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ V/v ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo) (Mẫu đính kèm)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;
- Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và năm 2005- Luật Đất đai, Luật số 13/2003/QH11 ngày 26/01/2003, có hiệu ngày 01/7/2004.

- Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra

- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 25 Tháng 5 2011 14:58
 

Đang online

Hiện có 3 khách Trực tuyến

Tìm kiếm TTHC

Bình chọn

Trang CSDL TTHC này có ích không?
 

.